You are hereLicentievoorwaarden - Terms of Use

Licentievoorwaarden - Terms of Use


Webmaster's picture

By Webmaster - Posted on 26 August 2008

Gebruiksvoorwaarden, licentievoorwaarden betreffende inhoud en publicaties van/op de website van de Tuinkrant

Iedereen die toegang krijgt of heeft tot, gebruik maakt van, of een bijdrage levert aan de vermelde websites, hierna te noemen de 'bezoeker', de 'surfer', de 'abonnee', het 'lid', de 'medewerker', de 'redacteur' of de 'gebruiker', dient in te stemmen met de hierna volgende voorwaarden:

Uw gebruik van deze website en informatie komt overeen met uw aanvaarding van de volgende voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen:

1. Tuinkrant site(s):

www.tuinkrant.com - www.tuinen.tv - http://www.tuinkrant.com/snoeigids/ - http://www.tuinkrant.com/plantengids enz...

De Tuinkrant Nieuwsbrieven, databases, cd-roms, software en alle internet bovenvermelde sites worden beheerd door, en zijn persoonlijke eigendom van Marbo bedrijfspromotie. Deze websites wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in dit document.

De Tuinkrant websites bevatten materiaal waar copyright, handelsmerk en ander eigendomsrecht op rust. Ook rust copyright op de gehele inhoud van de Tuinkrant websites als collectief werk. De bezoeker mag dit materiaal raadplegen, vooropgesteld dat de bezoeker de copyrightvoorwaarden van het materiaal navolgt. De Tuinkrant websites worden beschikbaar gesteld zoals deze zijn. De websites zijn bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, zowel wat betreft inhoud van teksten als van afbeeldingen. Marbo bedrijfspromotie behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van de website(s), en dit eenzijdig en zonder kennisgeving.

2. Wetgeving België

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van België. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever-werknemer of van volmacht te creëren tussen u en Marbo bedrijfspromotie. De uitvoering van deze overeenkomst door Marbo bedrijfspromotie is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan Marbo bedrijfspromotie verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan Marbo bedrijfspromotie (of verzameld door Marbo bedrijfspromotie) met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden. Marbo bedrijfspromotie behoudt zich te allen tijde het recht voor om aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst een eind te maken of ze aan te passen. Bij elk gebruik van de aangepaste Tuinkrant websites wordt er van uitgegaan dat de bezoeker de aanpassingen accepteert. Marbo bedrijfspromotie kan op enigerlei tijdstip elk aspect van zijn website veranderen of beëindigen. Deze licentieovereenkomst wordt bepaald door en is in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

3. Gebruik

Bezoekers, gebruikers, surfers

Het materiaal mag wel worden opgeslagen in de computer van de bezoeker of er mag één kopie worden uitgeprint, uitsluitend voor persoonlijk thuisgebruik en niet-commercieel gebruik. Overname van berichten, artikelen en/of inhoud is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van de hoofdredacteur Marbo bedrijfspromotie, op basis van de Belgische wet ter bescherming van de eigendomsrechten en geldt voor elke publicatie vermeldt op onze websites.

Het lid onthoudt zich ervan computerkraken te plegen of aan « hacking » te doen ten opzichte van het systeem van de Tuinkrant of ieder ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks op of via Internet te bereiken is. Marbo bedrijfspromotie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken die gepleegd worden door derden of door het lid via zijn diensten. Marbo bedrijfspromotie houdt zich het recht voor ieder lid de toegang tot zijn systeem, website, database, forum e.d.m. te ontzeggen.

Elke inbreuk zal leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Marbo bedrijfspromotie zal als eigenaar van de tuinkrant en deze rechten een schadevergoeding claimen van minimum 2500 € per individuele overtreding of publicatie. Zie onder strafbare feiten.


REGISTEREN - http://www.tuinkrant.com/user/register/

Om toegang te hebben tot de meeste functies is het nodig om je gratis te registreren! U kunt zich best registreren met je volledige naam (voornaam + achternaam) met een paswoord naar keuze. Je aanvraag komt in een wachtrij te staan ter bevestiging. Geef als e-mail adres een .be of .nl adres op. Geef zeker niet je e-mailadres op als je gebruikersnaam. Onduidelijke inlognamen of e-mailadressen worden negatief beoordeeld. Kies dus een zéér duidelijk inlognaam en e-mailadres dat niets aan het toeval overlaat. Emailadressen als gmail, hotmail, msn en yahoo worden automatisch geweerd (spam).

INLOGGEN - http://www.tuinkrant.com/user

Eénmaal geregistreerd kun je inloggen en heb je toegang tot meerdere menu's, waaronder een overzicht van het 3-maandelijks Tuinmagazine De Tuinkrant, toegang tot uitgebreid zoeken, toegang tot vorige tuinmagazine publicaties, toegang tot het Forum, mogelijkheden om afbeeldingen toe te voegen, edm.

Eenmaal ingelogd kun je jouw persoonlijke gegevens beheren zoals je geboortedatum en een persoonlijke foto. Standaard word je een foto toegewezen van een anonieme gebruiker. U kunt deze vervangen door een afbeelding met een maximum formaat van 100 x 100 pixels.

NIEUWSBRIEF - http://www.tuinkrant.com/newsletter/subscriptions

Tijdens het registreren kun je je ook abonneren op onze 3-maandelijkse nieuwsbrief. U kunt zich via je account-instellingen altijd uitschrijven indien je dit wens.

FORUM - http://www.tuinkrant.com/forum

Leden zijn ertoe gehouden de geldende wetgeving na te leven wanneer het gegevens verzend via het forum van De Tuinkrant. Verboden gegevens zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ongeoorloofde, onjuiste, obscene, lasterlijke informatie, die de openbare orde en/of de goede zeden schaden, die de persoonlijke levenssfeer van de leden schaden of die aanzetten tot rassenhaat en vreemdelingenhaat. Het lid moet de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, die kunnen toebehoren aan derden, respecteren.

Als gebruiker van het forum van De Tuinkrant kun je ZELF altijd je persoonlijke vraag of antwoord aanmaken en onderhouden (wijzigen, deleten). De Tuinkrant kan de foruminhoud aanpassen op inhoud, lay-out en spelfouten, of weigeren op te nemen voor publicatie of de publicatie verwijderen (oude info, foutieve info). Posters kijken er nauwlettend op toe geen informatie in te zenden voor publicatie waarop copyright rechten berust door of van derden. Marbo bedrijfspromotie kan op enigerlei tijdstip elke vraag of antwoord schrappen die niet aan de voorwaarden (van dit goed beheer) voldoet.

De leden letten er nauwlettend op hun vragen bij de juiste rubrieken te plaatsen. Vragen of antwoorden bij een verkeerde rubriek kunnen automatisch, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, van de website (het forum) verwijderd worden.

Onder geen enkel beding kunnen inzenders een financiële vergoeding claimen voor het publiceren van ingebrachte vragen of antwoorden of eisen dat (later) ingebrachte vragen of antwoorden (later) worden verwijderd aangezien zij op dat moment toebehoren tot de gehele inhoud van de website van de tuinkrant en vaak antwoorden en/of bijkomende vragen van andere gebruikers bevat.

BLOGS - http://www.tuinkrant.com/blog/

Als gebruiker van de website van De Tuinkrant kun je je persoonlijke blog aanmaken en onderhouden (wijzigen, deleten). De Tuinkrant kan de blogs aanpassen op inhoud, lay-out en spelfouten, of weigeren op te nemen voor publicatie of de publicatie verwijderen (oude info, foutieve info). Posters kijken er nauwlettend op toe geen informatie in te zenden voor publicatie waarop copyright rechten berust door of van derden. Marbo bedrijfspromotie kan op enigerlei tijdstip elke blogger schrappen die niet aan de voorwaarden (van dit goed beheer) voldoet. Onder geen enkel beding kunnen bloggers een financiële vergoeding claimen voor het publiceren van ingebrachte werken of eisen dat (later) ingebrachte blogs worden verwijderd aangezien zij behoren tot de gehele inhoud van de website van de tuinkrant.

Redacteurs - medewerkers - freelancers

Redacteurs verklaren zich akkoord met de volgende bepalingen. De tuinkrant kan de ingezonden werken zoals teksten en fotomateriaal publiceren op haar websites, cd-roms, publiceren op websites van derden, aanpassen qua inhoud, lay-out en spelfouten, weigeren op te nemen voor publicatie of de publicatie verwijderen (oude info, foutieve info). Redacteurs kijken er nauwlettend op toe geen informatie in te zenden voor publicatie waarop copyright rechten berust door of van derden. Marbo bedrijfspromotie kan op enigerlei tijdstip elk redacteur schrappen die niet aan de voorwaarden (van dit goed beheer) voldoet. Onder geen enkel beding kunnen redacteurs een financiële vergoeding claimen voor het publiceren van ingebrachte werken.

4. Derden

De website(s) van de Tuinkrant bevatten ook links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Marbo bedrijfspromotie oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Marbo bedrijfspromotie de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Marbo bedrijfspromotie en de uitbaters van deze sites. De tuinkrant wordt met de grootste zorg samengesteld. Marbo bedrijfspromotie geeft geen waarborg of enigerlei garantie, noch uitdrukkelijk, noch indirect. Noch de medewerkers, auteurs of hoofdredacteur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. De inhoud is een geheel dat onafhankelijke wordt samengesteld op basis van op het Internet openbare nieuwsbronnen, op eigen ervaring (beroeps-) en op literatuurbronnen.

5. Internationale en Europees auteursrecht

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het Belgisch, Europees en Internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Marbo bedrijfspromotie. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene zal leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Marbo bedrijfspromotie zal een schadevergoeding claimen van minimum 2500 € per individuele overtreding, per foto, per artikel enz...

Behalve wanneer uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen, is voor het overige de reproductie, de wijziging, de (her)publicatie, de transmissie, de herdistributie, het meewerken aan overdracht of verkoop, het creëren van afgeleide werken, het op enigerlei manier gebruik maken van de inhoud van de website, dwz. onder andere noch teksten, noch artikelen, noch data noch foto's mogen worden overgenomen, gekopieerd, bewerkt, aangepast, aangeboden worden op BBS- en/of internet systemen en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, email, attachment, folder, eindwerk, html, files e.d.m. Het overnemen van inhoud of welke andere wijze ook is niet toegestaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van de hoofdredacteur Marbo bedrijfspromotie.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van de verkregen gebruikersgegevens is Marbo bedrijfspromotie, Noordstraat 72 bus 21, 9220 Hamme, België

De door de gebruiker naar Marbo bedrijfspromotie verzonden gebruikersgegevens worden door Marbo bedrijfspromotie aangewend voor intern gebruik, de doeleinden vermeld op de betrokken site en voor eventuele commerciële doeleinden zoals rechtstreekse marketing. Wanneer de gebruiker verbonden is met de onderhavige dienstverlening kan op het scherm publicitaire informatie verschijnen. Deze kan gericht worden aan de gebruiker op basis van de gebruikersgegevens. De gebruiker aanvaardt dat de gebruikersgegevens aan derden kunnen worden medegedeeld in zoverre deze mededelingen in conformiteit zijn met de Wetgeving van 8 december 1992, inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Onderhavige dienst wordt -voor zover van toepassing- niet verstrekt indien de gebruiker de gevraagde gegevens niet meedeelt. De gebruiker heeft toegang tot zijn gebruikersgegevens en heeft het recht om deze te laten wijzigen aangezien hij ZELF alle gegevens heeft aangebracht na het lezen van dit akkoord en pas na het verkrijgen (verlenen van) een inlognaam met een daaraan verbonden geheim paswoord. Het verzamelen en het gebruik van deze persoonlijke gegevens is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op inzage, correctie of schrapping van zijn/haar persoonlijke gegevens die door Marbo bedrijfspromotie worden gebruikt. Het verzoek tot inzage tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet met bewijs van identiteit per post gebeuren aan Marbo bedrijfspromotie. Gegevens die door derden zijn verzameld of geïndexeerd (zoekmachines) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Marbo bedrijfspromotie of één van zijn producten of nevenactiviteiten. Voor verwijdering van dergelijke gegevens dient men zich te wenden tot de betrokken persoon, organisatie of bedrijven die de gegevens ZELF openbaar publiceren.

7. Databases

Onder lid wordt verstaan iedere gebruiker die rechtstreeks of onrechtstreeks geniet van de diensten of databases die ter beschikking gesteld worden door Tuinkrant.com. Leden kunnen de bestaande databases raadplegen en de artikelen raadplegen op voorwaarde dat de normen en gebruiken van Internet worden nageleefd en dat de eigenaar van de database de toegang ertoe en het gebruik ervan toelaat. Tuinkrant.com behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de leden aan te geven die het Belgische recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en databases op te schorten van ieder lid dat het onderhavig artikel voor "Gedrag van het lid" overtreedt.

8. Gebruik van software

Artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 houdende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (WBW), die de Europese richtlijn 91/250 betreffende de bescherming van computerprogramma’s omzet in Belgisch recht, bepaalt uitdrukkelijk dat software, met inbegrip van het voorbereidend materiaal, onder de bescherming van het auteursrecht valt en wordt gelijkgesteld met literaire werken. Software is bijgevolg onderworpen aan de WBW van 30 juni 1994 en de wet op het auteursrecht en de naburige rechten (WAR) van diezelfde datum, waarvan de WBW louter een bijzondere toepassing is. Tuinkrant.com geeft U enkel toelating voor gebruik van software op uw persoonlijke computer. Er mag één kopie worden geïnstalleerd, uitsluitend voor persoonlijk thuisgebruik en niet-commercieel gebruik. De software is niet voor verder verkoop. U mag de originele software niet verhuren, uitlenen, schenken, doorverkopen, transfereren, distribueren, kopiëren, e.d.m. of het nu voor een tijdelijke of permanente periode betreft.

9.

Iedere inbreuk op het auteursrecht wordt beteugeld en de dader is burgerlijk aansprakelijk. Bepaalde inbreuken op het auteursrecht zijn evenwel zo ernstig dat we over misdrijven van namaken spreken; deze worden strafrechtelijk bestraft. De term "bewust" (wetend), die nagenoeg altijd vereist is om over een misdrijf van namaking te kunnen spreken, impliceert dat de vervolgde persoon wist of kon vermoeden dat het om illegale kopieën ging. Ook op iedere bewuste deelname (coauteur of medeplichtige) aan het namaken staan strafmaatregelen. Aangezien op elk van onze pagina's naar onze licentievoorwaarden wordt verwezen kan men er vanuit gaan dat de gebruiker "bewust" is van zijn overtreding.

Tuinkrant.com zal als eigenaar van de tuinkrant en deze rechten een schadevergoeding claimen van minimum 2500 € per individuele overtreding of publicatie. Bij weigering aan deze schadeclaim binnen de 30 dagen te voldoen, zal een bevoegd gerechtsdeurwaarder aangesteld worden voor het innen van het verschuldigde bedrag. De extra kosten voor het innen zijn altijd ten laste van de overtreder.

In de artikels 80 WAR en 10 WBW worden de misdrijven van namaking waarop strafmaatregelen staan beperkend opgesomd:

Het in omloop brengen of in zijn bezit hebben voor commerciële doeleinden van middelen die louter bedoeld zijn om de bescherming te verwijderen of te ontwijken.

Tuintip

Who's online

There are currently 0 users and 16 guests online.