Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. 

Neem voldoende voorzorgen in acht voor een veilig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Kijk na of je wel over het juiste en/of het geschikte product beschikt. Lees aandachtig het etiket en tracht de aanwijzingen te begrijpen. Verwittig de personen dis eventueel eerste hulp zouden kunnen bieden bij een ongeval; leg hen uit welke maatregelen zijn kunnen nemen en houdt in elke geval de telefoonnummers bij de hand van liefst je huisdokter uit de omgeving of het anti-gifcentrum. Tref de nodige voorzieningen om na de behandeling schoon water, zeep en handdoek voorhanden te hebben. Ga na wat je met de ledige verpakkingen moet doen (zie etiket).

Werkwijze

  • Vooraleer ja de verpakking opent, doe je de voorgeschreven beschermende kledij aan. Volg de aanduidingen van de fabrikant voor het openen van de verpakking en het bereiden van de spuitoplossing of het vullen van de granulaatstrooier.
  • Gebruik een beschermend masker en draag laarzen en handschoenen.
  • Na het bereiden van de sproeioplossing of het vullen van de granulaatstrooier dadelijk de verpakking met de rest var het product achter slot opbergen, zeker als het om een giftig product gaat.
  • Nooit eten, drinken of roken tijdens het werk. Alcoholische dranken zijn uit den boze.
  • Let erop dat je spuittoestel niet lekt !
  • Na het werk de spuitresten verwijderen en spoelwater in geschikte sterfputten gieten ofwel verstrooien op de grond tussen het bespoten gewas; de granulaatstrooier dadelijk ledigen en de rest in de oorspronkelijk verpakking bewaren.
  • Spoel uw kleren met zeepoplossing en was U grondig.
  • Zie op geregelde tijdstippen na of uw materiaal en beschermende kledij in goede staat is; indien je een masker nodig hebt, vervang dan tijdig het patroon volgens aanduiding (jaarlijks).


Lees altijd aandachtig het etiket en kijk na welke gevarensymbolen er op de verpakking zijn vermeld:


Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) KLASSE B Men bestempelt stoffen als schadelijk wanneer deze opgenomen door een organisme risico's inhouden met beperkte ernstigheid.
Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) KLASSE B Irriterende stoffen die door directe, langdurige of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken.
Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) KLASSE A Een product is giftig naargelang de ernst van de invloed op de menselijke gezondheid. Men bestempelt producten als giftig wanneer ze bij zeer kleine hoeveelheden de gebruikers aan grote risico's in verband met hun gezondheid blootstellen.
Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) KLASSE A Een product is zeer giftig wegens de ernstige invloed op de menselijke gezondheid. Men bestempelt producten als zeer giftig wanneer ze bij de kleinste hoeveelheden de gebruikers aan grote risico's in verband met hun gezondheid blootstellen, met de dood tot gevolg.
Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) Stoffen die licht ontvlambaar zijn

- bij omgevingstemperatuur en aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte ontbranden

- in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien.

- in vloeibare toestand een vlampunt beneden 21°C hebben.

- in gasvormige toestand, bij normale druk met lucht ontvlambaar zijn.

- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen.

Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) Stoffen die zeer licht ontvlambaar zijn.
Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) Deze oxiderende stoffen zijn verbranding teweegbrengende stoffen: door contact met andere, vooral ontvlambare stoffen, geven ze een sterk warmte-effect.
Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) KLASSE A Corrosief, stoffen die bij aanraking met levende weefsels een vernietigende werking hierop kunnen uitoefenen.
Overzicht van gevarensymbolen van chemische fytofarmaceutische middelen, sproeimiddelen, sproeistoffen. (1682245139) Ontplofbare stoffen in het algemeen, vuurwerk en lucifers die op zichzelf ontplofbaar zijn, alsook de stoffen die hetzij in bepaalde mengsels, hetzij bij bepaalde temperaturen, schokken of wrijvingen explosief kunnen reageren.
Tuininformatie